Wetboek van strafrecht pdf

Date published 
 

  Page 1. 8/28/ ramblipetasga.ga - Wet- en regelgeving printen - Wetboek van Strafrecht - BWBR 23) publiceerde het Wetboek van Strafrecht in een doorlopende .. De rechten waarvan de schuldige, in de bij dit Wetboek of bij een andere wet bepaalde. WET van 30 maart , houdende nadere wijziging van het Wetboek van In het Wetboek van Strafrecht (G.B no.1, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.

  Author:DESTINY HARDON
  Language:English, Spanish, Dutch
  Country:Fiji
  Genre:Technology
  Pages:629
  Published (Last):15.02.2016
  ISBN:515-2-39269-993-5
  Distribution:Free* [*Register to download]
  Uploaded by: KASEY

  61028 downloads 178215 Views 28.82MB PDF Size Report


  Wetboek Van Strafrecht Pdf

  Under all circumstances the original text in Dutch language of the Criminal Code (Wetboek van Strafrecht) prevails. The State accepts no liability for damage of. Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Oost Indie-Kitab Hoekoem oentoek Tanah Hindia ramblipetasga.ga (Mb). These codes were the Wetboek van Strafrecht or Kitab. Undang-undang Hukum Pidana, binding in Java, Madura and Sumatra except in the regions of Djakarta.

  Plasman, advocaat te Amsterdam. Deze vordering is op de terechtzitting van 8 oktober toegewezen. De tenlastelegging is vervolgens op de terechtzitting van 7 november overeenkomstig de vordering van de officier van justitie gewijzigd. De tekst van de tenlastelegging, zoals deze luidt na de nadere omschrijving en de wijziging, is als bijlage aan dit vonnis gehecht. Deze bijlage maakt deel uit van dit vonnis. Van Zwieten heeft gerekwireerd tot: - bewezenverklaring van het onder 1, 2, 3, 4 en 5 ten laste gelegde; - veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 drie jaar met aftrek van voorarrest. De relatieve bevoegdheid van de rechtbank dient te worden beoordeeld naar het tijdstip waarop een zaak ter terechtzitting aanhangig is gemaakt. Dit is in de onderhavige zaak gebeurd door het uitbrengen van de dagvaarding voor deze rechtbank, die is gedateerd op 9 april Uit het proces-verbaal van de terechtzitting van de rechtbank te Leeuwarden van 15 februari blijkt dat op die datum de vordering tot nadere omschrijving van de tenlastelegging, bedoeld in artikel a van het Wetboek van Strafvordering, is toegewezen.

  De officier van justitie heeft op de terechtzitting van 8 november medegedeeld over sterke aanwijzingen te beschikken dat [medeverdachte] in Thailand is gedetineerd en dat het naar verwachting minstens een half jaar zal duren eer deze getuige in Thailand kan worden gehoord.

  Gelet hierop heeft de rechtbank afgezien van een hernieuwde oproeping van [medeverdachte], aangezien het onaannemelijk is dat deze getuige binnen een aanvaardbare termijn kan worden gehoord. Artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden EVRM staat aan het gebruik tot het bewijs van een ten overstaan van de politie afgelegde verklaring echter niet in de weg, als de betrokkenheid van de verdachte bij het ten laste gelegde feit in voldoende mate steun vindt in andere bewijsmiddelen en voorts dat dit steunbewijs dan betrekking zal moeten hebben op die onderdelen van de hem belastende verklaring die hij betwist vgl.

  In het onderhavige geval is voor de betrokkenheid van de verdachte bij het hem ten laste gelegde voldoende steun te vinden in de overige gebezigde bewijsmiddelen, waaronder de verklaringen van medeverdachte [medeverdachte 2] en de door verdachte ter terechtzitting afgelegde verklaringen.

  De rechtbank ziet dan ook geen aanleiding om de verklaringen van [medeverdachte], zoals hij deze bij de politie heeft afgelegd, van het bewijs uit te sluiten. Het verweer wordt derhalve verworpen.

  Feiten 1 en 2 - aftappen of opnemen van gegevens die werden verwerkt of overgedragen door middel van een geautomatiseerd werk De verdediging heeft bepleit dat de verdachte van de feiten 1 en 2 moet worden vrijgesproken. Zij heeft daartoe aangevoerd, kort gezegd, dat er - anders dan de officier van justitie heeft gesteld - niet sprake is geweest van het aftappen of opnemen van gegevens die werden verwerkt of overgedragen door middel van een geautomatiseerd werk.

  Een kaartidentificatielezer e-dentifier zou niet als een geautomatiseerd werk als bedoeld in de artikelen c en d Sr en gedefinieerd in artikel 80sexies Sr, kunnen worden aangemerkt, omdat in dat apparaat geen verwerking of overdracht van gegevens plaatsvindt. Dit verweer wordt verworpen. Vaststaat in dit geval dat met behulp van speciaal daartoe bewerkte e dentifiers en downloadpassen bankpasgegevens en pincodes werden afgetapt en opgenomen. Deze e dentifiers en downloadpassen moeten worden aangemerkt als technische hulpmiddelen.

  De met die middelen afgetapte en opgenomen bankpasgegevens en pincodes zijn gegevens die verwerkt en overgedragen worden in het computersysteem van de bank, zijnde een geautomatiseerd werk in de zin van de wet. Aldus moet bewezen worden geacht hetgeen onder 1 en 2 aan de verdachte is ten laste gelegd. Voor strafbaar aftappen of opnemen van gegevens stellen de artikelen c Sr en d Sr niet de eis dat dit aftappen of opnemen plaatsvindt op het moment dat de betreffende gegevens in een geautomatiseerd werk worden verwerkt of overgedragen.

  Feit 4 - Criminele organisatie Vastgesteld kan worden dat er in dit geval sprake is geweest van een grootscheepse fraude met valse bankpassen, over welke passen men de beschikking kreeg door middel van het zogeheten skimmen.

  Met behulp van gemanipuleerde identificatiekaartlezers, ook wel e dentifiers genoemd, van de ABN-AMRO werden grote aantallen bankpasgegevens en bijbehorende pincodes opgevangen. Deze e dentifiers waren vanuit Nederland naar Engeland gebracht om daar te worden voorzien van skimelektronica. De aldus gemanipuleerde e dentifiers werden terug naar Nederland gebracht, waar ze in bankfilialen, verspreid over het hele land, werden geplaatst. Na verloop van tijd werden de in de e dentifiers opgeslagen gegevens uitgelezen en opgeslagen op speciaal voor dat doel in Engeland gemaakte downloadpassen.

  Met behulp van de op de downloadpassen opgeslagen gegevens werden in Engeland valse bankpassen gefabriceerd. Met deze valse passen, die in Engeland moesten worden opgehaald, werden vervolgens in verschillende landen, verspreid over de hele wereld geldopnames gedaan.

  Related Post: TREASE AND EVANS PDF

  Alleen al het bestaan van een dergelijke geraffineerde, professionele werkwijze - waarbij meerdere personen strafbare handelingen pleegden die noodzakelijkerwijs in elkaars verlengde lagen en alle uiteindelijk tot doel hadden het op onrechtmatige wijze verkrijgen van grote geldbedragen - rechtvaardigt de conclusie dat sprake moet zijn geweest van een georganiseerd, gestructureerd samenwerkingsverband.

  De verdachte wist waar hij mee bezig was. Hij was op de hoogte van de doelstelling van de organisatie. Hij kende, in ieder geval in grote lijnen, haar wijze van opereren en hij heeft welbewust zijn bijdrage geleverd aan de verwezenlijking van de doelstelling van de organisatie.

  Een en ander overziend wordt bewezen geacht dat in dit geval sprake is geweest van een criminele organisatie zoals ten laste gelegd en dat de verdachte daaraan heeft deelgenomen. De feiten zijn strafbaar. Anders dan de raadsman heeft betoogd, is er ten aanzien van de feiten 1 en 3 enerzijds en feit 4 anderzijds geen sprake van eendaadse, doch van meerdaadse samenloop, gelet op de verschillende belangen die de strafbepalingen beogen te beschermen. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

  An Outline of the Recent History of Indonesian Criminal Law | SpringerLink

  De verdachte heeft deel uitgemaakt van een criminele organisatie die zich op professionele en geraffineerde wijze bezig heeft gehouden met - kort gezegd - skimming. De verdachte en zijn medeverdachten hebben in verschillende bankshops van de ABN AMRO Bank gemanipuleerde e dentifiers - waarmee toegang tot het zogenaamde internetbankieren kan worden verkregen - geplaatst, waarmee pasgegevens en pincodes van betaalpassen van rekeninghouders werden afgetapt en opgenomen.

  Met behulp van speciaal ontwikkelde downloadpassen werden de verzamelde gegevens uitgelezen. Deze gegevens werden door de organisatie vervolgens gebruikt voor het vervaardigen van valse betaalpassen, waarmee diverse geldbedragen werden gecasht en witgewassen.

  Het verrichten van betalingen middels internetbankieren is een algemeen geaccepteerde betalingswijze die veelvuldig door consumenten wordt gebruikt. Artikel 27, derde tot en met vijfde en zevende tot en met negende lid, is voor zover nodig van overeenkomstige toepassing. Artikel 36a Bij in- of vervoer van goederen in strijd met de belastingverordening door een persoon beneden den leeftijd van achttien jaren kan de rechter, ook indien op den schuldige artikel 40 wordt toegepast, op vordering van den met de vervolging belasten ambtenaar de verbeurdverklaring van de aangehaalde goederen uitspreken.

  Artikel 36b [nog niet in werking getreden] In de bij algemene verordening bepaalde gevallen kan de rechter gelasten, dat de veroordeelde in een landswerkinrichting wordt geplaatst voor tenminste drie maanden en ten hoogste drie jaren.

  De bepalingen der artikelen 17, 18 tot en met 20, 25 en 26 vinden ten aanzien van de straf van plaatsing in een landswerkinrichting overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat plaatsingen in een landswerkinrichting als achtereenvolgens worden aangemerkt indien zij alleen door hechtenis worden onderbroken. Indien als hoofdstraf vrijheidsstraf is opgelegd, gaat de bijkomende straf in op de dag, waarop de hoofdstraf eindigt. Artikel 38 In de gevallen waarin de rechter krachtens eene algemeene verordening de openbaarmaking zijner uitspraak gelast, bepaalt hij tevens de wijze waarop aan dien last op kosten van den veroordeelde uitvoering wordt gegeven.

  TITEL IIA Onttrekking aan het verkeer en ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel Artikel 38a Alle kosten van tenuitvoerlegging van de in deze titel bedoelde maatregelen - met uitzondering van de kosten van het verhaal, de invorderingskosten daaronder begrepen - komen ten laste, al hetgeen door die tenuitvoerlegging wordt verkregen komt ten bate van het Land.

  Artikel 38b 1. Onttrekking aan het verkeer van in beslag genomen voorwerpen kan worden uitgesproken: a. De artikelen 35a en 35b, tweede en derde lid, zijn van overeenkomstige toepassing. De artikelen , en , eerste lid, van het wetboek van Strafvordering zijn van overeenkomstige toepassing. De maatregel van onttrekking aan het verkeer kan tezamen met straffen en andere maatregelen worden opgelegd. Artikel 38c Vatbaar voor onttrekking aan het verkeer zijn alle voorwerpen: a.

  Artikel 38d Vatbaar voor onttrekking aan het verkeer zijn bovendien de aan de dader of verdachte toebehorende voorwerpen van zodanige aard dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of met het algemeen belang, welke voorwerpen bij gelegenheid van het onderzoek naar het door hem begane feit, dan wel het feit waarvan hij wordt verdacht, zijn aangetroffen, doch alleen indien de voorwerpen kunnen dienen tot het begaan of de voorbereiding van soortgelijke feiten, dan wel tot belemmering van de opsporing daarvan.

  Artikel 38e 1. Op vordering van het openbaar ministerie kan bij een afzonderlijke rechterlijke beslissing aan degene die is veroordeeld wegens een strafbaar feit de verplichting worden opgelegd tot betaling van een geldbedrag aan het Land ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel. De verplichting kan worden opgelegd aan de in het eerste lid bedoelde persoon die voordeel heeft verkregen door middel van of uit de baten van het daar bedoelde strafbare feit of soortgelijke feiten of feiten, waardoor op geld waardeerbaar voordeel van enig belang kan worden verkregen, waaromtrent voldoende aanwijzingen bestaan dat zij door hem zijn begaan.

  Op vordering van het openbaar ministerie kan bij een afzonderlijke rechterlijke beslissing aan degene die is veroordeeld wegens misdrijf, waarop naar de wettelijke omschrijving gevangenisstraf van ten hoogste vier of meer jaren is gesteld, of een misdrijf, waardoor op geld waardeerbaar voordeel van enig belang kan worden verkregen, en tegen wie als verdachte van dat misdrijf een strafrechtelijk financieel onderzoek is ingesteld, de verplichting worden opgelegd tot betaling van een geldbedrag aan het Land ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel, indien gelet op dat onderzoek aannemelijk is dat ook andere strafbare feiten er op enigerlei wijze toe hebben geleid dat de veroordeelde wederrechtelijk voordeel heeft verkregen.

  De rechter stelt het bedrag vast waarop het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat. Onder voordeel is de besparing van kosten begrepen.

  An Outline of the Recent History of Indonesian Criminal Law

  De waarde van de voorwerpen die door de rechter tot het wederrechtelijk verkregen voordeel worden gerekend, wordt geschat op het voordeel dat degene tegen wie de vordering, bedoeld in het eerste en derde lid, is ingesteld, daarmee, gelet op de concrete omstandigheden van het geval, heeft behaald.

  De rechter kan het te bepalen bedrag lager vaststellen dan het geschatte voordeel. Bij de bepaling van de omvang van het bedrag waarop het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat, worden aan benadeelde derden in rechte toegekende vorderingen in mindering gebracht. Bij de oplegging van de maatregel wordt rekening gehouden met uit hoofde van eerdere beslissingen opgelegde verplichtingen tot betaling van een geldbedrag ter ontneming van het wederrechtelijk voordeel.

  TITEL III Uitsluiting, vermindering en verhooging der strafbaarheid Artikel 39 [het derde lid is nog niet in werking getreden] Niet strafbaar is hij die een feit begaat dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing zijner geestvermogens niet kan worden toegerekend. Blijkt dat het begane feit hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing zijner geestvermogens niet kan worden toegerekend, dan kan de rechter gelasten dat hij in een krankzinnigengesticht worde geplaatst gedurende een proeftijd, den termijn van een jaar niet te boven gaande.

  Valt het feit in de bepaling van een misdrijf of van een der overtredingen omschreven in artikel , tweede lid, , en , derde en vierde lid, van het Derde Boek, dan kan de rechter, ook bij toepassing van het tweede lid, bevelen dat hij ter beschikking van de Regering zal worden gesteld ten einde vanwege de Regering te worden verpleegd, doch alleen indien het belang der openbare orde dat bepaaldelijk vordert.

  Artikel 39a [nog niet in werking getreden] Bij strafrechtelijke vervolging van een persoon bij wie tijdens het begaan van het feit gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing der geestvermogens bestond, zonder dat artikel 39, eerste lid, wordt toegepast, doet de rechter recht met inachtneming van de bepaling van de voorgaande Titel. De rechter kan, bij toepassing van het voorgaande lid, bovendien recht doen overeenkomstig de bepaling van artikel 39, derde lid.

  Die termijn gaat in onmiddellijk nadat de rechterlijke uitspraak onherroepelijk is geworden, dan wel, in geval van voorwaardelijke terbeschikkingstelling, last tot tenuitvoerlegging is gegeven en kan, naar regelen bij landsverordening te stellen, bij rechterlijk bevel telkens hetzij voor een jaar, hetzij voor twee jaren worden verlengd. De termijn van terbeschikkingstelling loopt niet gedurende de tijd dat de ter beschikking gestelde in verzekerde bewaring is. Hij te wiens aanzien verlenging is gevorderd, blijft, totdat de rechterlijke uitspraak dienaangaande is gegeven, ter beschikking van de Regering.

  Artikel 39c [nog niet in werking getreden] Bepalingen tot regeling van de wijze der verpleging bedoeld in artikel 39, derde lid, en omtrent het voorwaardelijk of onvoorwaardelijk eindigen daarvan worden, naar beginselen bij landsverordening te stellen, vastgesteld bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen.

  Artikel 40 Bij strafrechtelijke vervolging van een minderjarigen persoon wegens een feit, begaan voordat hij den leeftijd van zestien jaren heeft bereikt, kan de rechter bevelen dat de schuldige aan zijne ouders of zijn voogd zal worden teruggegeven, zonder toepassing van eenige straf.

  Artikel 41 Bij strafrechtelijke vervolging van eene persoon die tijdens de uitspraak van het eindvonnis in eersten aanleg den leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, wegens een feit, vallende in de bepaling van een misdrijf, kan de rechter bevelen dat de schuldige ter beschikking van de Regering zal worden gesteld, zonder toepassing van eenige straf, behoudens het bepaalde bij artikel 41ter, eerste lid.

  Bij strafrechtelijke vervolging van een persoon die op voormeld tijdstip de leeftijd van veertien jaren nog niet heeft bereikt, wegens het feit, vallende in de bepaling van een der overtredingen, omschreven in de artikelen , , , - , , , , , , en , en begaan nadat hij gedurende de laatste twee jaren tweemalen onherroepelijk werd schuldig verklaard aan een dezer overtredingen of aan enig misdrijf, kan de rechter bevelen als in het vorig lid is bepaald, zonder toepassing van enige straf.

  In dezelfde zin en zonder toepassing van enige straf kan de rechter bevelen bij strafrechtelijke vervolging van een persoon die op vermeld tijdstip de leeftijd van veertien doch nog niet die van achttien jaren heeft bereikt, wegens een feit, vallende in de bepaling van een der overtredingen, omschreven in de in het vorige lid genoemde artikelen, indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen twee jaren zijn verlopen sedert een vroegere schuldigverklaring van dezelfde persoon aan een dezer overtredingen of aan enig misdrijf onherroepelijk is geworden.

  Artikel 41bis [het tweede, derde, vierde en vijfde lid zijn nog niet in werking getreden] Indien de rechter heeft bevolen, dat de schuldige ter beschikking van de Regering zal worden gesteld, wordt hij hetzij in een opvoedingsgesticht geplaatst, ten einde aldaar, of later op andere wijze, in zijne opvoeding worde voorzien, hetzij ter opvoeding toevertrouwd aan eene in de Nederlandse Antillen gevestigde vereniging of stichtingen, wier statuten, stichtingsbrieven of reglementen duurzame verzorging van jeugdige personen in of buiten gestichten voorschrijven, teneinde door haar, of later op andere wijze, in zijne opvoeding worde voorzien, in het eene en het andere geval uiterlijk tot hij den leeftijd van een en twintig jaren zal hebben bereikt.

  Die termijn gaat in onmiddellijk nadat de rechterlijke uitspraak onherroepelijk is geworden, dan wel, in geval van voorwaardelijke terbeschikkingstelling, last tot tenuitvoerlegging is gegeven. Bepalingen ter uitvoering van het eerste lid van dit artikel en omtrent het voorwaardelijk of onvoorwaardelijk eindigen van de voorziening in de opvoeding worden, naar beginselen bij algemeene verordening te stellen, vastgesteld bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen.

  Artikel 41ab [nog niet in werking getreden] Hangende het onderzoek inzake die verlenging hoort de rechter, zo mogelijk, de ter beschikking gestelde. Hij kan daartoe, op de wijze en tegen de dagen door hem te bepalen, de ter beschikking gestelde, zo vaak hij zulks nodig oordeelt, doen oproepen en kan daarbij bevelen dat deze ten bepaalden dage door een deurwaarder of dienaar der openbare macht naar de plaats van verhoor zal worden gebracht.

  De rechter kan nader bewijs door getuigen of andere middelen gelasten. De getuigen worden opgeroepen door het openbaar ministerie. Zij zijn verplicht te verschijnen. De getuigen kunnen worden gehoord onder ede of belofte, af te leggen overeenkomstig de bepalingen in strafzaken voorgeschreven.

  De deskundigen leggen in handen van de rechter op gelijke wijze de eed of de belofte a, dat zij hem verslag naar hun geweten zullen geven.

  Van de verhoren wordt proces-verbaal opgemaakt. Zij worden in raadkamer gehouden.

  Bij elk gehoor kan het openbaar ministerie, zomede de advocaat van de ter beschikking gestelde, tegenwoordig zijn. Artikel 41ac [nog niet in werking getreden] De rechter geeft zijn beschikking inzake de al of niet verlenging binnen twee maanden nadat de vordering, bedoeld bij artikel 41aa is ingediend en nadat het openbaar ministerie is gehoord.

  De beschikking wordt niet in het openbaar uitgesproken en is niet aan enig beroep onderworpen. Artikel 41ter Bij het bevel, dat de schuldige aan een misdrijf, waarop als maximum eene gevangenisstraf van drie jaren of meer is gesteld, ter beschikking van de Regering zal worden gesteld, kan de rechter den schuldige tevens veroordeelen tot gevangenisstraf van ten hoogste de helft van het maximum op het misdrijf gesteld.

  Geldt het een misdrijf waarop de doodstraf of levenslange gevangenisstraf is gesteld, dan kan gevangenisstraf worden opgelegd van ten hoogste vijftien jaren. Artikel 41quater De tenuitvoerlegging van de ingevolge het vorige artikel opgelegde gevangenisstraf kan worden opgeschort bij een beschikking van de Minister van Justitie. Deze beschikking kan te allen tijde worden herroepen ingeval de veroordeelde zich slecht gedraagt of in strijd handelt met de in zijnen verlofpas uitgedrukte voorwaarden.

  De gevangenisstraf wordt geacht te zijn ondergaan door het verloop van haren duur sedert den dag van de beschikking tot opschorting van de tenuitvoerlegging en in elk geval op den dag, waarop de veroordeelde den leeftijd van vijf en twintig jaren heeft bereikt, tenzij inmiddels die beschikking is herroepen.

  Artikel 41quinquies De aanhouding van de veroordeelde, te wiens aanzien een beschikking tot opschorting van de tenuitvoerlegging der hem opgelegde gevangenisstraf is genomen, kan, indien de veroordeelde handelt in strijd met de in zijn verlofpas uitgedrukte voorwaarden, in het belang der openbare orde worden bevolen door het plaatselijk hoofd van politie van het eilandgebied, alwaar de veroordeelde zich bevindt, onder verplichting de Minister van Justitie daarvan onverwijld kennis te geven.

  An Outline of the Recent History of Indonesian Criminal Law

  Volgt daarna de herroeping dan wordt de uitvoering van de straf geacht te zijn aangevangen op den dag der aanhouding. Artikel 41sexies Het formulier van den verlofpas en de verdere voorschriften ter uitvoering van de artikelen 41quater en 41quinquies worden vastgesteld bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen. Artikel 41septies Bij niet-toepassing van artikel 40 of artikel 41 wordt de persoon schuldig aan een feit, vallende in de bepaling van een misdrijf, gestraft, indien hij tijdens de uitspraak van het eindvonnis in eersten aanleg den leeftijd van veertien jaren nog niet heeft bereikt, met geldboete of met berisping, en indien hij op dat tijdstip den leeftijd van achttien jaren niet, doch dien van veertien jaren wel heeft bereikt, met geldboete.

  Bij niet-toepassing van artikel 40 of artikel 41 wordt de persoon die tijdens de uitspraak van het eindvonnis in eersten aanleg den leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, schuldig aan een feit, vallende in de bepaling van eene overtreding, gestraft met berisping. Unfortunately, the house could not finish the bill before the elections. Then, in , the government proposed a new draft to be discussed in parliament. Legislators set a target to finalise and pass the draft into law this year, a century after the WvSNI was implemented in Indonesia.

  The structure of the code is drafted with the current Indonesian judicial administration in mind. Since the small crimes court landgerecht inherited from the Dutch colonial administration was already abolished, the government argued that it is not necessary to divide crimes into felonies misdrijven and misdemeanours overtredingen.

  Therefore, the new bill will consist of only two books: the general rules and the crimes. Therefore, the draft recognises unwritten customary law as a basis for criminal prosecution. This is, of course, highly problematic from the perspective of the legality principle, which refers to the notion that the state cannot prosecute and punish a miscreant without grounds arising from statutory law.

  It is difficult to believe that the draft, which consists of articles articles more than the current criminal code , is not sufficient to cover criminal actions without needing an additional provision to acknowledge unwritten criminal law.